Ekologická sdružení

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ekologická farma Arnika – Josef Klein

Ubytování na ekologické farmě. Víkendové pobyty s plnou penzí v ubytovně farmy. Možnost pobytu o prázdninách a dovolené ve srubu na pastvinách. Chováme stádo čistokrevných huculských koní a plemenné appaloosa pony, skot masného typu, ovce a kozy. Máme malou …

M-envi s.r.o. – Ing. Alexandr Mertl

Poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí, nabídka ekologického inženýrství, zastupování investorů a provozovatelů při jednání s úřady, zpracování oznámení a dokumentace ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr

Budovy a areál Toulcova dvora jsou v majetku Hlavního města Prahy. Město je poskytlo neziskové organizaci Zájmové sdružení Toulcův dvůr, aby zde provozovalo středisko ekologické výchovy. Zájmové sdružení tvoří čtyři neziskové organizace, které realizují ...

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Okrašlovací spolek v Jílovém u Prahy

Jsme nepolitické registrované sdružení. Účelem spolku je chránit rostlinstvo a živočišstvo, pečovat o ochranu památek všeho druhu. Mezi naše činnosti patří také stavění laviček a informačních panelů na vyhlídkových místech, zakládání, udržování a značení ...

Krajina 2000

Snaha o uchování kvality přírodního prostředí Dolního Posázaví.

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a veřejnost.

Šumava 21

Provádění osvětové a informační činnosti v oblasti ochrany a zlepšení životního prostředí. Zabýváme se problematikou Národního parku Šumava. Prosazujeme koncepci zeleného lesa.

Konopářský svaz České republiky

Sdružení zaměřené na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí. Provoz expozice s tématikou konopí, lnu a kopřivy.

Ekocentrum Jižní Město

Ekocentrum Jižní Město

Poskytování poradenství v oblasti zájmové činnosti dětí. Organizace akcí v přírodě a táborů, seminářů, realizace ekovýchovných programů.

Společnost spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, o.s.

Cílem činnosti společnosti je výzkum, ekologie, ochrana a popularizace ptactva na základě značení ptáků a sledování jejich pohybů.

Toulcův Dvůr

Podpora rozvoje výchovy a zvyšování informovanosti v oblasti ekologie.

Klub ekologické výchovy

Provozujeme ekologické sdružení, jehož cílem je sdružování pedagogických pracovníků a zájemců o ekologické vzdělávání.

Petr Včeliš

Pěstování ekologické zeleniny, obilovin, léčivých bylin a produkce masa.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Český svaz ochránců přírody - základní organizace 11/11 Zvoneček

Zaměřujeme se na ochranu přírody, výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Provozujeme ekologickou poradnu a nabízíme ekologickou výchovu dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v 15:00)

České ekologické manažerské centrum

Nabídka služeb v oblasti IPPC, EMS, odpadů, legislativy a norem.

Zelená 10

Provozujeme sdružení s cílem ochrany přírody a krajiny, životního prostředí, památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny.

Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Vytyčujeme hranice chráněných území, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické akce.

O1/4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou.

Sdružení za čistou Vltavu

Naším posláním je přispívat ke zlepšování čistoty toku Vltavy. Zprostředkovává kontakty mezi tuzemskými i zahraničními partnery.

Tady není developerovo

Provoz ekologického sdružení prosazující iniciativu za ochranu přírody a kulturního dědictví.

Cyklistika a energie budoucnosti

Propagujeme městskou cyklistiku, cykloturistiku a obnovitelné zdroje energie. Provozujeme vzdělávací a setkávací středisko.

Ateliér pro životní prostředí, o.s.

Ochrana životního prostředí a zachovávání kulturních i památkových hodnot sídel.

Agentura Koniklec, o.s.

Provozujeme občanské sdružení pro lidská práva a životní prostředí.

Společnost pro trvale udržitelný život

Zkoumání a vytváření předpokladů trvale udržitelného způsobu života pro budoucí generace.

Zelený kruh

Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti ...

Zelený kruh

Etický kodex zaručuje nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

Arnika - Program Toxické látky a odpady

Nabídka propagace ekologicky šetrných výrobků, podpora třídění a recyklace odpadů na úřadech, v bankách a ve školách.

Ekocentrum Koniklec, obecně prospěšná společnost

Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu.

Národní síť zdravých měst ČR

Provozujeme asociaci měst, která koncepčně zlepšují podmínky pro život svých obyvatel i návštěvníků. Vydáváme zpravodaj NSZM ČR.

ZO ČSOP Stopa Klánovice

Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání přírody.

Obrana životního prostředí

Sdružení se zasazuje o ochranu životního prostředí.

Český svaz ochránců přírody ZO - EDA

Pořádáme semináře, výlety, akce v přírodě a naučné programy.

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní ...

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Pořádání prezentací o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti.

Hnutí Duha Střední Čechy

Prosazování ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život.

Česká společnost pro právo životního prostředí

Provoz sdružení právníků i neprávníků spojující zájem o právo životního prostředí. Přispíváme k tvorbě nových právních předpisů a dalšímu.

Český svaz ochránců přírody, ZO - 01/85 Dinosaurus

Provozujeme dětské oddíly se zaměřením na poznání přírody a ekologie. Pořádáme víkendové dvou až třítýdenní tábory, soutěže, noční hry a koupání.

Český svaz ochránců přírody 01/68.základní organizace

Zabýváme se ochranou herpetofauny a produkcí osvětových videodokumentů. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy.

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

Vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů. Možnost pronájmu …

Česká společnost pro větrnou energii

Česká společnost pro větrnou energii

Jsme sdružení zabývající se problematikou větru, větrné energie a elektráren.

Česká veganská asociace, o.s.

Propagace zdravého životního stylu a veganství. Orientace na etiku, ekologii a zdraví.